Suivre
Hong Hiep HOANG
Hong Hiep HOANG
Institute of Social Sciences of the central Region-Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
Adresse e-mail validée de vass.gov.vn
Titre
Citée par
Citée par
Année
Foreign direct investment and air pollution in Asian countries: does institutional quality matter?
CM Huynh, HH Hoang
Applied Economics Letters 26 (17), 1388-1392, 2019
982019
Determinants of foreign direct investment in ASEAN: A panel approach
H Hoang, D Bui
Management Science Letters 5 (2), 213-222, 2015
852015
Determinants of foreign direct investment in Vietnamese provinces: a spatial econometric analysis
HH Hoang, M Goujon
Post-Communist Economies 26 (1), 103-121, 2014
672014
Foreign direct investment in Southeast Asia: Determinants and spatial distribution
HH Hoang
Centre of Studies and Research on International Development, 2012
522012
Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: a spatial econometric analysis
HH Hoang, CM Huynh, NMH Duong, NH Chau
Economic Change and Restructuring, 1-26, 2022
312022
Determinants of intra-region and extra-region foreign direct investment inflow in ASEAN: A spatial econometric analysis
HH Hoang, M Goujon
Applied Spatial Analysis and Policy 12 (4), 965-982, 2019
242019
Climate change, economic growth and growth determinants: Insights from Vietnam’s coastal south central region
H Hiep Hoang, C Minh Huynh
Journal of Asian and African Studies 56 (3), 693-704, 2021
172021
Does a free-market economy make mother nature angry? Evidence from Asian economies
CM Huynh, HH Hoang
Environmental Science and Pollution Research 28 (39), 55603-55614, 2021
82021
Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm
HH Hiệp
Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp nâng cao thu nhập cộng đồng ngư dân khai thác hải …, 2016
42016
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: một phân tích thực nghiệm
HH Hiệp, PT Hà
Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung 4 (60), 3-11, 2019
32019
The impact of fdi and regional factors on economic growth in Vietnamese provinces: A spatial econometric analysis
H Hong Hiep, BN Quang, HC Minh
Post-Communist Economies 35 (5), 454-474, 2023
22023
Factors affecting offshore fishing households’ income in southern central coast of Vietnam
H Hoang, T Vu, H Ho, H Vu, Q Nguyen
Management Science Letters 10 (6), 1369-1376, 2020
22020
Correction to: Determinants of Intra-Region and Extra-Region Foreign Direct Investment Inflow in ASEAN: A Spatial Econometric Analysis
HH Hoang, M Goujon
22019
The Japanese" New Vietnamese" in Vietnam's Anti-French War (1945-1954)
H Hoang, QM Pham
Vietnam-Indochina-Japan relations during the Second World War: documents and …, 2017
12017
Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản của đội tàu xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm
HH Hiệp
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 1-10, 2017
12017
Climate change and income inequality in Asia: how does institutional quality matter?
CM Huynh, HH Hoang
Journal of the Asia Pacific Economy, 1-25, 2024
2024
Economic freedom and natural disasters’ losses: Evidence from Asia
CM Huynh, HH Hoang
2022
Determinants of Output of Offshore Fishing Vessels in Southern Central Coast Region: An Empirical Approach
HH Hoang
VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS 33 (3), 2017
2017
Kiểm soát tham nhũng và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Asean: Một tiếp cận thực nghiệm
QT Nguyễn
Kinh Tế Quốc Dân, 2017
2017
Determinants of Offshore Fishing Vessel Production in Southern Central Coast Region-An Empirical Approach
HH Hiep
2016
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20